Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Barteljo  en op alle met Barteljo aangegane overeenkomsten.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Barteljo behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.4
Door het gebruik van de internetsites barteljo.nl , barteljo.com , jubaeachilensis.eu , glashaard.nl , mexicaanse-tuinhaard.nl, pizzaoven-amalfi.nl, pizzaofen-amalfi.de , transportkar-modatech.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1
Alle aanbiedingen van Barteljo zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
Barteljo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. De klant en Barteljo komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan klant is verzonden.

2.4
Omschrijvingen van de artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Barteljo garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3 Prijzen en betalingen
3.1
Alle door Barteljo vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW. en excl. verzend- en rembourskosten, tenzij anders vermeld.

3.2
De hoogte van de verzend- en rembourskosten staat op de bevestiging vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland.3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

. betaling vooraf; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op Rabo-bankrekening
 11 70 28 606 ten name van Barteljo , onder vermelding van het bestelnummer.

· contant, indien de klant de artikelen, na afspraak, bij Barteljo komt afhalen.
. Onder rembours , de klant betaald het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en rembourskosten aan de chauffeur van de koeriersdienst.

Artikel 4 Levering en verzending
4.1
Barteljo heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

· Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

· Bij afhalen ( uitsluitend op afspraak) worden de artikelen geleverd nadat contante betaling heeft plaatsgevonden.

De genoemde levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2
Indien een artikel dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Verlies, breuk, diefstal of ander schade gedurende het transport zijn niet voor ons risico en worden niet door ons vergoed. Echter Barteljo zal alles in het werk stellen om met betrokken partijen tot een goede oplossing te komen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
5.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan Barteljo is verschuldigd, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Barteljo zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht
6.1
Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u ons daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 werkdagen na de aflevering, althans nadat  constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Barteljo de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuur waarde daarvan te restitueren.

6.3
Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen veertien werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, de koopovereenkomst te laten ontbinden en het artikel te retourneren.
Wij stellen het op prijs als u de retourzending vooraf per e-mail of telefonisch aan ons meld. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen niet beschadigd of gebruikt zijn.
Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert.
De verzendkosten , kosten van retour zenden en eventuele rembourskosten zijn voor rekening van de klant. In het geval dat U reeds betaald heeft , zal Barteljo binnen dertig dagen de betaling terugstorten.
Let op ! Dit geld alleen voor consumenten , niet voor bedrijven.                                    

6.4
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het artikel 6.3, dan zal Barteljo zorgdragen voor terugbetaling binnen 14 dagen van het bedrag dat voor artikelen door de klant is betaald.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid
7.1
Indien de geleverde artikelen materiaal of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij de fabrikant/leverancier naar zijn keuze om vervanging of vergoeding verzoeken, zonder dat Barteljo tot enigerlei verdere verplichting of vergoeding is gehouden. Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan die welke op de fabrikant/leverancier in kwestie te verhalen is.
Op planten wordt geen garantie gegeven.

Pizzaovens  
Onze kant-en-klare pizzaovens worden gebouwd op een onderplaat, het kan voorkomen dat al vanaf fabriek van deze onderplaat soms stukjes beton of coating beschadigd of afgebroken zijn, dit heeft verder geen invloed op het gebruik van de oven zelf en komt niet voor garantie in aanmerking.

Door de enorme hitte die vrij komt in een oven zullen door het uitzetten en krimpen van de oven er vrijwel altijd scheurtjes ontstaan, dit is een normale eigenschap van iedere steenoven en valt niet onder garantie.

7.2
Barteljo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Barteljo. Barteljo is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.3
Indien Barteljo, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de faktuurwaarde met betrekking tot het artikel waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 8 Overmacht
8.1
In geval van overmacht is Barteljo niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Persoonsgegevens
9.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Barteljo vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.

9.2
Barteljo neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

9.3
Barteljo verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 11 Aanbieder
11.1
Barteljo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12057332.

Barteljo V.O.F
Bloemerstraat 6
6031 NW Nederweert NL
Tel: 0031(0)495-626748